ข้อสอบหลักสูตร ชุดที่ 6
ข้อสอบหลักสูตร ชุดที่ 6

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่ 6

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู MR.KRON วันนี้ทางเราได้นำข้อสอบพร้อมเลยชุดที่ 6 เรื่องของหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร สำหรับการสอบครูผู้ช่วยให้ท่านได้ลองฝึกทำด้านล่างเลย สอบได้คะแนนอย่างไรอย่าลืมแวะไปแจ้งกันได้ที่หน้าเพจกันนะครับ
0%

สวัสดีสมาชิกบ้านของครู ข้อสอบนี้จำกัดเวลา

หมดเวลาแล้ว


แบบทดสอบวัดความรู้

1 / 10

ข้อใดแสดงให้เห็นถึงเป้าหมาย ทิศทางของการจัดการศึกษาของชาติ

2 / 10

หลักสูตรแกนกลางฯ 2551 กำหนดสิ่งใด เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3 / 10

รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นรายวิชาพื้นฐานลำดับที่ 1 ใช้รหัสวิชาอย่างไร

4 / 10

เมื่อสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องจัดทำสิ่งใดต่อไปนี้ควบคู่กันไป

5 / 10

เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรียกว่าอะไร

6 / 10

การใช้ระบบวิชาหลักที่ 4 แสดงถึงอะไร

7 / 10

ข้อใดต่อไปนี้ที่หลักสูตรแกนฯ 2551 กำหนดเพิ่มขึ้นจากหลักสูตรฯ 2544

8 / 10

รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน ลำดับที่ 1 เขียนแทนรหัสวิชาอย่างไร

9 / 10

รายวิชาพื้นฐานในหลักสูตรสถานศึกษากำหนดมาจากสิ่งใด

10 / 10

ข้อใดไม่ต้องผ่านการอนุมัติการใช้จากคณะกรรมการสถานศึกษา

Your score is

The average score is 58%

0%