ข้อสอบครูผู้ช่วย หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 2
ข้อสอบครูผู้ช่วย หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 2
- Advertisement -

สวัสดีสมาชิก Page : บ้านของครู MR.KRON วันนี้ทางทีมงานได้นำข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาการศึกษาในส่วนของหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ คุณสามารถฝึกทำได้เลย

สามารถไปฝึกทำชุดก่อนหน้านี้ได้ที่

📌ข้อสอบหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 2

ข้อสอบครูผู้ช่วย หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุดตัวเลือกเดียว

 1. หลักการจัดการศึกษา คือ ข้อใด
  ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
  ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  ง. ถูกทุกข้อ
 1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)เป็นทฤษฎีของผู้ใด
  ก. เบนจามิน บลูม
  ข. การ์ดเนอร์
  ค. ทาบา
  ง. ไทเลอร์
 2. ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นทฤษฎีของใคร
  ก. เบนจามิน บลูม
  ข. การ์ดเนอร์
  ค. ทาบา
  ง. ไทเลอร์
 3. จากทฤษฎีพหุปัญญา ผู้มีความสามารถปัญญาด้านภาษามักจะประกอบอาชีพใด
  ก. ครู
  ข. นักเขียนการ์ตูน
  ค. นักแสดง
  ง. นักประพันธ์เพลง
 4. ทฤษฎีพหุปัญญากล่าวว่าปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวมักจะประกอบ
  อาชีพใด
  ก. นักสำรวจธรรมชาติ
  ข. นักดนตรี
  ค. นักแสดง
  ง. จิตรกร
 5. วิธีใดเป็นวิธีสอนที่ดีที่สุด
  ก. วิธีสอนแบบบูรณาการ
  ข. วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
  ค. วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน
  ง. ไม่สามารถตอบได้ว่า วิธีใดเป็นวิธีสอนที่ดีที่สุด
 1. การเลือกวิธีสอนควรเลือกอย่างไร
  ก. สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ 2551
  ข. สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียน
  ค. ตรงกับความต้องการของผู้สอน
  ง. ตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนเรียกร้อง
 2. การสอนแบบใด นักเรียนได้มีโอกาสเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง วางแผนบทเรียน ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้
  ก. วิธีสอนแบบทดลอง
  ข. การสอนแบบบรรยาย
  ค. วิธีสอนแบบสาธิต
  ง. ถูกทุกข้อ
 3. เทคนิคร่วมด้วยช่วยงานกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าเกณฑ์ที่วางไว้จะได้รับคำชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะได้รับรางวัล(ประสบความสำเร็จเป็นทีม)คือข้อใด
  ก. STAD
  ข. TGT
  ค. CIRC
  ง. NHT


📌ช่องทางการติดตามอื่นๆเพื่อรับข้อมูลการสอบ/ข้อสอบก่อนใคร

facebook บ้านของครู MR.KRON

YOUTUBE บ้านของครู

กลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย ฟรี


เพิ่มเพื่อน

10.เทคนิคการสอนแบบเพื่อนคู่คิด คือข้อใด
ก. Think pair share
ข. CIRC
ค. G.I.
ง. TAI

11.เทคนิคการสอนแบบร่วมกันคิด คือข้อใด
ก. Jigsaw
ข. NHT
ค. CIRC
ง. TGT

12.เทคนิคการสอนแบบร่วมมือกันอ่านและเขียน
ก. Jigsaw
ข. NHT
ค. CIRC
ง. TGT

13.แบบสืบสวนสอบสวน คือข้อใด
ก. Think pair share
ข. CIRC
ค. G.I.
ง. TAI

 1. การสอนแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือข้อใด
  ก. Constructivity
  ข. Group Investigation
  ค. Team Word-Webbing
  ง. Lecture
 2. Story Line เป็นเทคนิคการสอนแบบใด
  ก. การสอนโดยใช้เส้นเล่าเรื่อง
  ข. การสอนโดยกระบวนการของนักวิทยาศาสตร์
  ค. การสอนแบบโครงสร้างความรู้
  ง. การสอนแบบที่เน้นประสบการณ์
 3. 4 MAT เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่คล้ายกับเทคนิควิธีการสอนแบบใด
  ก. BBL
  ข. PBL
  ค. Story Line
  ง. ไม่มีข้อถูก
 4. วิธีการสอนแบบ 4 MAT ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ก. Why What How If
  ข. When What How If
  ค. Where What How If
  ง. Why Who How If
 5. กรณีที่นักเรียนทำผิดวินัยครูควรทำอย่างไร
  ก. ทำหนังสือเชิญผู้ปกครอง
  ข. คาดโทษนักเรียนที่ทำความผิด
  ค. ตัดคะแนนความประพฤติและพักการเรียน
  ง. ลงโทษโดยใช้ไม้เรียวให้เข็ดหลาบ
 6. ข้อใดคือองค์ประกอบของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม
  ก. หัตถศึกษา พละศึกษา จริยศึกษา
  ข. พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย
  ค. ศีล สมาธิ ปัญญา
  ง. การสังเคราะห์ การคิดแบบสร้างสรรค์
 7. การสอนแบบใดต่อไปนี้ที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด
  ก. การสอนแบบเน้นความรู้ความจำและเข้าใจ
  ข. การสอนแบบลงมือปฏิบัติ
  ค. การสอนแบบง่ายไปหายาก
  ง. การสอนแบบรูปธรรมไปสู่นามธรรม

- Advertisement -