ข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู ชุดที่ 3
ข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู ชุดที่ 3
- Advertisement -

  วันนี้ทาง บ้านของครู MR.KRON จะพาท่านไปทดลองทำข้อสอบครูผู้ช่วย ซึ่งเรื่องที่จะได้ฝึกฝนกันนี้ คือเรื่อง #ข้อสอบวิชาชีพครู ซึ่งเรื่องนี้ จัดว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญ เพราะถ้าเราแม่นในส่วนนี้แล้ว หรือแม่นในหลักของคุณธรรม หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ เราจะสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อสอบได้ในลักษณะที่เป็นสถานะการณ์ต่อไป

    

      ข้อสอบวิชาชีพครู อุดมการณ์ครู


1. ข้อใดหมายถึง ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
          ก. จรรยาบรรณ
          ข. สัตยาบรรณ
          ค. มาตรฐานการศึกษา
          ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู


2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู มากที่สุด
          ก. ข้อห้ามที่ข้าราชการไม่ควรประพฤติปฏิบัติ
          ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
          ค. แบบแผนที่ข้าราชการต้องยึดประพฤติปฏิบัติ
          ง. ไม่มีข้อใดถูก


3. คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด
          ก. 18 ปีบริบูรณ์
          ข. ไม่ต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์
          ค. 20 ปีบริบูรณ์
          ง.ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์


4. ผู้ใดต่อไปนี้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้เมื่อจบการศึกษาครู
          ก. นายวินัยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
          ข. นายสุขขีมีอายุไม่ต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์
          ค. นายพงษ์เทพมีอายุย่างเข้าปีที่ 20
          ง. นางสาวลุลามีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์


5. ข้อใดคือจำนวน มาตรฐานวิชาชีพครู
          ก. 3 มาตรฐาน
          ข. 2 มาตรฐาน
          ค. 11 มาตรฐาน
          ง. 9 มาตรฐาน


6. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ
          ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
          ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
          ค. มาตรฐานความรู้
          ง. มาตรฐานประสบการณ์


7. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีกี่ด้าน
          ก. 4 ด้าน
          ข. 5 ด้าน
          ค. 6 ด้าน
          ง.7 ด้าน


8. ข้อใดคือด้านของ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
          ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
          ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
          ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
          ง. ถูกทุกข้อ


9.ข้อสอบวิชาชีพครู ใครเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู 2556
          ก. คุรุสภา
          ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ง. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ


10. บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาต
มีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับอนุญาต โดยยื่นเรื่องที่ใด
          ก. คุรุสภา
          ข. สพฐ.
          ค. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
          ง. ก.ค.ศ.


11.  สิทธิกล่าวโทษผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อกระทำความผิด จะสิ้นสุดเมื่อใดนับแต่กล่าวโทษ
          ก. พ้น 1 ปี
          ข. พ้น 2 ปี
          ค. พ้น 3 ปี
          ง. พ้น 4 ปี


12. โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน
          ก. 4 สถาน
          ข. 5 สถาน
          ค. 3 สถาน
          ง. 7 สถาน


13. ข้อใดไม่ใช่ผลจากการวินิฉัยโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
          ก. เพิ่กถอนใบอนุญาต
          ข. ตักเตือน 
          ค. ภาคทัณฑ์
          ง. ลดเงินเดือน


14. การวินิฉัยโทษ การพักใบอนุญาต ของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูจะพักได้ตามระยะเวลาใด
          ก. ไม่เกิน 3 ปี
          ข. ไม่เกิน 4 ปี
          ค. ไม่เกิน 5 ปี
          ง. ไม่เกิน 6 ปี


15.ข้อสอบวิชาชีพครู ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อกระทำความผิดจรรบาบรรณของวิชาชีพครู สามารถขอใบอนุญาติใหม่ได้เมื่อใด
          ก. พ้น 1 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
          ข. พ้น 2 ปีนับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
          ค. พ้น 3 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
          ง. พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน


16. ครูเรื่องเดช ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูจึงถูกลงโทษพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีสิทธิดำเนินการอย่างไรเพื่อรักษาสิทธิของตนในเบื้องต้น
          ก. ร้องทุกข์
          ข. ร้องเรียน
          ค. อุทธรณ์
          ง. ฟ้องศาลปกครอง


17. การอุทธรณ์ของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ต้องดำเนินการต่อองค์คณะบุคคลในข้อใด
          ก. สพฐ.
          ข. คณะกรรมการคุรุสภา
          ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
          ง. กศจ.


18. การอุทธรณ์ของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าใดนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
          ก. 7 วัน
          ข. 10 วัน
          ค. 15 วัน
          ง.  30 วัน


19. ครูพรเทพประกอบอาชีพครูโดยไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องได้รับโทษตามข้อใด
          ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
          ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ
          ค.จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
          ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ


20. ครูแดงไปสอบหนังสือที่โรงเรียน ในระหว่างพักใบอนุญาตต้องได้รับโทษตามข้อใด
          ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
          ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
          ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ
          ง.จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ


21. การแสดงตนให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์พร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษตามข้อใด
          ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
          ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
          ค.จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
          ง.จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ


22.ข้อสอบวิชาชีพครู ครูท่านใดถือไม่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และเกี่ยวกับทางวิชาชีพครู
          ก. ครูมารีสอนโดยใช้อุปกรณ์การสอนชนิดเดียวกันทุกเนื้อหาวิชาที่เข้าสอน
          ข. ครูแดงเขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ถูกต้องครอบคลุมในการวางแผนการสอน
          ค. ครูสมหญิงสามารถจัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้เหมาะสมทุกเนื้อหาทุกวิชา
          ง. ครูเขียวจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา โดยจัดทำสื่อที่หลากหลาย


23. หลักคุณธรรมใดครูควรยึดมั่นเป็นที่ตั้งในการบริหารจัดการในชันเรียนคือข้อใด
          ก. อิทธิบาท   4   
          ข. สังคหวัตถุ 4
          ค. พรหมวิหาร 4
          ง. สติสัมปชัญญะ


24. ผู้ใดสามารถสอนได้โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
          ก. ครู กศน.
          ข. วิทยากรพิเศษ
          ค. ผู้อำนวยการวิทยาลัย
          ง. ถูกทุกข้อ


25. คนเป็นครูควรรู้จักสิ่งใดมากที่สุด
          ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
          ข. ความก้าวหน้าในอาชีพ
          ค. การหารายได้จาการสอนพิเศษ
          ง. การทำผลงานทางวิชาการ


26. หลักคุณธรรม กัลยาณมิตรธรรม 7 ในส่วนของคำว่า ภาวนีโย ตรงกับข้อใด
          ก. ครูแดงทำตัวน่ารักกับศิษย์อยู่เสมอในเวลาให้คำปรึกษา
          ข. ครูคิมรู้จักพูดให้กำลังใจผู้เรียนให้มีกำลังใจในการศึกษาต่อ
          . ครูแดงทำตัวเป็นแบบอย่าง น่ายกย่อง ด้านการมาโรงเรียนเช้า
          ง. ครูดำอดทนต่อถ้อยคำ ที่หัวหน้างานตำหนิได้


27. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด
          ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
          ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
          ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน
          ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่


28. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ คือข้อใด
          ก. พรหมวิหาร 4
          ข. สังคหวัตถุ 4
          ค. หิริ โอตัสปะ
          ง. อิทธิบาท 4


29. ครูใบตาลเป็นคนที่ รู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นผล ถือว่ามีคุรธรรมในหลัก สัปปุริธรรม7 ข้อใด
          ก. อัตตญญุตา
          ข. ธัมมัญญุตา
          ค. อัตถัญญตา
          ง. มัตตัญญุตา


30. ธรรมในข้อใดถือเป็นเครื่องคุ้มครองโลก
          ก. สติ สัมปชัญญะ
          ข. โสรัจจะ
          ค. หิริโอตัปปะ
          ง. พรหมวิหาร 4


  หวังว่าข้อสอบที่ทางเพจเรา รวบรวมและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันนี้จะ เป็นส่วนเสริมความรู้ใน การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ในเรื่องของ วิชาชีพครูอุดมการณ์ครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ในอนาคตได้อย่างมั่นใจ

เพิ่มเพื่อน
- Advertisement -