ข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู ชุดที่ 3
ข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู ชุดที่ 3
- Advertisement -

บ้านของครู MR.KRON ยินดีต้อนรับสมาชิก เพื่อเข้าฝึกทำข้อสอบกันเรา ท่าสามารถ เข้ารับการทดสอบได้เลยข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการครู ชุดที่ 3

ข้อสอบวิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู EP.2

ข้อสอบครูผู้ช่วย จงตอบเลือกคำตอบเพียงตัวเลือกเดียวให้ถูกต้อง


1.ข้อใดถือเป็นลักษณะสำคัญของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูมากที่สุด   
     ก.  แดงเป็นผู้มีความพร้อม ทั้งวิชาและฐานะ
     ข.  ขาวมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
     ค. เขียวเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นทุกข์ยาก
     ง. ม่วงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน

>> เฉลย ข.  ขาวมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู เพราะคำถามถามเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเกี่ยวข้องมากที่สุด เพราะมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณต่อวิชาชีพอีกด้วย

 

2. ผู้ที่ต้องการดับทุกข์โดยต้องการลงมือปฏิบัติให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์จะต้องยึดหลักธรรมในข้อใด   
     ก. มรรค 8
     ข. สัปปุริสธรรม 7
     ค. สังคหวัตถุ 4
     ง. พรหมวิหาร 4

>> เฉลย ก มรรค 8  อธิบาย  มรรค 8 คือ แนวทางดำเนินอันประเสริฐของชีวิตหรือกาย วาจา ใจ เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์  ได้แก่
     1) สัมมาทิฏฐิ คือความเข้าใจถูกต้อง
     2) สัมมาสังกัปปะ คือความใฝ่ใจถูกต้อง
     3) สัมมาวาจา คือการพูดจาถูกต้อง
     4) สัมมากัมมันตะ คือการกระทำถูกต้อง 
     5) สัมมาอาชีวะ คือการดำรงชีพถูกต้อง 
     6) สัมมาวายามะ คือความพากเพียรถูกต้อง 
     7) สัมมาสติ คือการระลึกประจำใจถูกต้อง  
     8) สัมมาสมาธิ คือการตั้งใจมั่นถูกต้อง


 

3. มานะ มีแนวคิดที่ถูกต้อง โดยความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรม เช่น เห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแสดงว่าครูท่านนี้มีคุณธรรมใด  
     ก. หลักธรรมของผู้เป็นใหญ่
     ข. หลักธรรมที่เป็นเครื่องให้ลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์
     ค. หลักธรรมที่แนวทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์
     ง. หลักธรรมที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใตคน

>> เฉลย ค หลักธรรมที่แนวทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์    อธิบาย สัมมาทิฏฐิ หมายถึง แนวคิดที่ถูกต้อง ความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรม เช่น เห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ถือเป็นองค์แรกในมรรคมีองค์แปด อันเป็นแนวทางสู่การหลุดพ้นจากทุกข์


 

4.ครูมานพ เป็นผู้ที่ยินดีให้คำปรึกษาแก่นักเรียน โดยรู้จักถามไถ่เพื่อร่วมงานอย่างเป็นมิตร ถือว่าครูท่านนี้ยึดคุณธรรมตามข้อใด 
     ก. ปิโย
     ข. คุรุ
     ค. ภาวนีโย
     ง. วัตตา

>> เฉลย ก. ปิโย  อธิบาย ปิโยแปลว่า น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม ถือเป็นส่วนหนึ่งของกัลยาณมิตรธรรม 7


 

5. เดือนเพ็ญ บริจาคเสื้อผ้าให้บ้าเด็กกำพร้า แสดงว่าเขาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมใดมากที่สุด   
     ก. สัจจะ
     ข. ทมะ
     ค. ขันติ
     ง. จาคะ

>> เฉลย ง. จาคะ  อธิบาย จาคะ แปลว่า เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่กับตน ละนิสัยไม่ดีต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของ ฆราวาสธรรม แปลว่า คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลก


 

 1. ครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  ก. ปฏิบัติตนเป็นแบอย่างที่ดี
  ข. เป็นผู้ได้รับโล่รางวัล เกียรติคุณ
  ค. เป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
  ง. เป็นผู้มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ยืดหยุ่น

>> เฉลย  ก. ปฏิบัติตนเป็นแบอย่างที่ดี อธิบาย คำว่า แม่พิมพ์ ก็คือ ต้นแบบ ซึ่งตรงกับคำว่าแบบอย่างที่ดี


 1. การหารายได้พิเศษของครูข้อใดถือว่าเหมาะสม
  ก. เปิดสอนพิเศษนักเรียนของตน
  ข. ขายเครื่องกรองน้ำ
  ค. เขียนหนังสือขาย
  ง. เปิดบริการอาบอบนวด

>> เฉลย ค. เขียนหนังสือขาย  อธิบาย เนื่องจากครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ หากจะประกอบอาชีพเสริมควรเป็นอาชีพที่น่ายกย่องน่านับถือ โดยไม่รบกวนผู้อื่นและใช้เวลาราชการ ซึ่งการเขียนหนังสือขาย นั้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนได้


8.สิ่งที่ช่วยส่งเสริม การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและเพื่อนร่วมงานคือข้อใด
     ก. ตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน
     ข. พัฒนาแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
     ค. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี
     ง. เป็นผู้ที่มาโรงเรียนแต่เช้า

>> เฉลย ค เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี อธิบาย หากผู้ที่มีบุคลิกภาพดี น่าเข้าไปคุยทักทายด้วย ย่อมช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีได้กว่าอย่างอื่นในตัวเลือก เพราะแต่ละตัวเลือกนั้นไม่ได้ส่งผลโดยตรงเท่าข้อ ค


9.ข้อใดเป็นคุณลักษณะวิชาชีพที่ทำให้ครูทำงานอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพแตกต่างจากวิชาชีพอื่นมากที่สุด
     ก. การเจริญก้าวหน้าทางาชีพมากกว่า
     ข. ได้ให้บริการชุมชนและเข้าไปมีส่วนร่วมบทบาทสำคัญในท้องถิ่น
     ค. มีมาตรฐานของวิชาชีพทางการศึกษาช่วยควบคุมการทำงาน
     ง. มีเพื่อนร่วมงานที่มีกัลยาณมิตร

>> เฉลย ค. มีมาตรฐานของวิชาชีพทางการศึกษาช่วยควบคุมการทำงาน


 1. ครูควรมีความรู้ในประเด็นเรื่องใดมากที่สุด
  ก.  สิทธิเสรีภาพในตำแหน่งข้าราชการครู
  ข. ความเจริญนหน้าที่การงาน การเลื่อนวิทยะฐานะ
  ค. องค์กรที่ช่วยปกป้องสนับสนุนการทำงานของครู
  ง. บทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง

>> เฉลย ง. บทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง


 

เพิ่มเพื่อน

ติดตามความรู้ได้ที่ หน้าเพจ เตรียมสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

รู้ไหมเรามีกลุ่มฟรีให้ร่วมเตรียมสอบนะได้แก่

1. กลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย (กลุ่มฟรี)
2. กลุ่มสอบครูผู้ช่วย กทม. และ สพฐ.(กลุ่มฟรี)
- Advertisement -