ข้อสอบครูผู้ช่วย หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 4
- Advertisement -

ข้อสอบครูผู้ช่วย หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 4

ข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดที่ 4 ท่านสามารถฝึกทำได้เลย พร้อมเฉลย ด้านล่าง

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. Simulation Technique คือ การสอนแบบใด

    ก. การแสดงละคร                                      

    ข. การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง

    ค. บทบาทสมมติ                                        

    ง. ใช้กรณีตัวอย่าง

เฉลย ข. การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง

อธิบาย

วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation Technique)
               เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้ผู้เรียนลงไปเล่นในสถานการณ์ที่มีบทบาท ข้อมูล และกติกาการเล่น ที่สะท้อนความเป็นจริง และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในสถานการณ์นั้น โดยใช้ข้อมูลที่มีสภาพคล้ายกับข้อมูลในความเป็นจริง ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง 


2. Case Sutdy คือ การสอนแบบใด

    ก. วิธีสอนโดยการแสดงละคร                                      

    ข. วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง

    ค. วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมติ                                        

    ง. วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง

เฉลย ง. ใช้กรณีตัวอย่าง

อธิบาย

วิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษา (Case-Study Method) เป็นวิธีสอนที่ใช้กรณีหรือเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงมาดัดแปลง เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ทําให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการคิดวิธีการนําข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาในการตัดสินกรณีศึกษา การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา เป็นการวิเคราะห์ถามตอบโดยการตั้งประเด็นคําถามกรณีที่ยกมาเป็นตัวอย่างคือกิจกรรมที่รวบเอาการบรรยาย การอภิปราย การโต้วาทีและบทบาทสมมุติเข้ามาไว้ในกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด


3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเนื้อหาและบทละครที่ ได้กำหนดไว้ ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องไม่สามารถใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปร่วมได้คือการสอนแบบใด

    ก. วิธีสอนโดยใช้การแสดงละค                                      

    ข. วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง

    ค. วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมติ                                        

    ง. วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง

เฉลย ก. การแสดงละคร 

อธิบาย

วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร คือ  กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์โดยการให้ผู้เรียนแสดงละครซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเนื้อหาและบทละครที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องทำให้เรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมาและสามารถทำให้ทั้งผู้แสดงและผู้ชมเกิดความเข้าใจและจดจำเรื่องนั้นได้นาน

4. เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Inquiry คือข้อใด

    ก. การเรียนแบบกรณีศึกษา                          

    ข. การเรียนการสอนแบบตัดสินใจ

    ค. การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้                    

    ง. การเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์

เฉลย ค. การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้    

อธิบาย

การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ คือ ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของการแก้ปัญหา  และได้ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกิดเป็นความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ด้วยตนเอง
องค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  มีดังนี้
1. การตั้งประเด็นปัญหาที่นำไปสู่กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้
2. การกำหนดขั้นตอน/วิธีการวนการสืบเสาะหาความรู้
3.การอภิปรายเพื่อสรุปคำตอบที่ได้จากการสืบเสาะหาความรู้
ขั้นตอนสำคัญของการสอนโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้  ประกอบด้วย
1.การสร้างความสนใจ/ ให้เผชิญปัญหา
2.การสำรวจและค้นหา
3.การอภิปรายและลงข้อสรุป
4.การขยายความรู้
5.การประเมินผล

5. ผู้เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตนคือการสอนแบบใด

    ก. Dramatization                                       

    ข. Role Playing

    ค. Simulation                                            

    ง. Case Sutdy

6. การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียน คืออย่างไร

    ก. การเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

    ข. ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และคำตอบต่างๆที่ตนต้องการ

    ค. การเรียนรู้ที่ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง มีส่วนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และจดจำได้ดี

    ง. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน

7. หากท่านเป็นครูประจำชั้นท่านควรจะเน้นการจัดการเรียนรู้ในลักษณะใดมากที่สุด

    ก. สอนแบบโครงการ                                  

    ข. สอนแบบรายบุคคล

    ค. สอนซ่อมเสริม                                       

    ง. สอนแบบบูรณาการ

8. การสอนแบบนิรมัย (Deductive Method) คือ

    ก. การสอนจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม           

    ข. การสอนจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย

    ค. การสอนโดยครูเป็นศูนย์กลาง                    

    ง.  การสอนแบบการสาธิต

9. การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา มีแนวคิดสำคัญอย่างไร

    ก. การนำปัญหามานำเข้าสู่บทเรียน                   

    ข. การนำปัญหามาเป็นสื่อการเรียนรู้

    ค. การนำปัญหามากระตุ้นความสนใจของผู้เรียน    

    ง. การนำปัญหามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้

10. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความรู้ด้วยตัวเองตรงกับข้อใด

    ก. CIPPA MODEL                                       

    ข. Integration                                            

    ค. Cooperative Learning                             

    ง. ถูกทุกข้อ

- Advertisement -