หลักสูตร-ศาสตร์การสอน-และเทคโนโลยีดิจิทัล-ในการจัดการเรียนรู้--ชุดที่-1
- Advertisement -

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษาจำนวน 10 ข้อ หัวข้อหลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ พร้อมเฉลย

จงเลือกคำตอบให้ถูกต้อง

1.ครูกระตุ้นให้กำลังใจนักเรียนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการทำงานเป็นบรรยากาศใด
  ก. บรรยากาศแห่งความสำเร็จ

  ข. บรรยากาศที่ท้าทาย
  ค. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น
  ง. บรรยากาศที่มีอิสระ

เฉลย  ก. บรรยากาศแห่งความสำเร็จ
อธิบาย

ประเด็นบรรยากาศการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ ในการจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ ส่วนที่กล่าวถึง บรรยากาศที่ท้าทาย(Challenge) คือ การที่ครูครูกระตุ้นให้กำลังใจนักเรียนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการทำงาน บรรยากาศนี้ทำให้นักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามทำงานให้สำเร็จ

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน


2. กระดานชอล์ก ควรใช้สีใดจึงจะเหมาะสมที่สุดในการเรียนของนักเรียน
  ก.  สีฟ้า

  ข.  สีเขียวเข้ม
  ค.  สีน้ำเงิน
  ง.  สีขาว

เฉลย  ข.  สีเขียวเข้ม


3.การเริ่มต้นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ควรเริ่มจากสิ่งใด
  ก. ร่วมกันแก้ปัญหา

  ข. ให้ความช่วยเหลือ
  ค. รักษาความสัมพันธ์
  ง. ทักทายก่อน

เฉลย ง. ทักทายก่อน
อธิบาย

สิ่งที่เราในฐานะผู้ที่จะไปเป็นครูสิ่งที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรจะมีก็คือการมีมนุษยสัมพันธ์ เนื่องจากต้องพบเจอกับนักเรียน ผู้ปกครองที่หลากหลาย เราสามารถเริ่มต้นได้โดยการทักทายผู้ที่เข้ามารับบริการ ซึ่งเป็นสิ่งแรกและง่ายมากกว่าตัวเลือกอื่น


4.การที่ครูเดินเข้าไปใกล้นักเรียนและส่งยิ้มทักทาย ท่านคิดว่าส่งผลอย่างไรกับบรรยากาศในชั้นเรียน
   ก. เกร็งและเขิลอาย

   ข. ไม่มีความกังวลใจ
   ค. อบอุ่นและมีกำลังใจ
   ง. ปลอดภัย

เฉลย ค. อบอุ่นและมีกำลังใจ
อธิบาย

การสร้างบรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน ในส่วนที่อธิบายไว้ใน บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth) หมายถึง บรรยากาศทางด้านจิตใจ ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จในการเรียน ครูมีความเข้าใจนักเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะทำให้นักเรียนเกิดความอบอุ่นและมีกำลังใจ สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน


5. ป้ายนิเทศมีประโยชน์อย่างไร
   ก. ส่งเสริมให้ครูแสดงความคิดของตนเอง

   ข. ส่งเสริมให้ห้องเรียนน่าเรียน
   ค. ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
   ง. ส่งเสริมให้ห้องเรียนสวยงาม

เฉลย  ค. ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

อธิบาย

ประโยชน์และคุณค่าของป้ายนิเทศในชั้นเรียน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาในสิ่งที่ติดบนป้ายได้ทั่วถึง นอกเวลาเรียน หรือประเด็นเสริมช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้กระตือรือร้น หาความรู้เพิ่มเติมใช้สรุปบทเรียนและทบทวนความรู้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลักสำคัญ


6. กิจกรรมโฮมรูม (Home room) มีจุดประสงค์สำคัญอย่างไร
  ก. ทำโรงเรียนให้เป็นบ้าน

  ข. สร้างความเชื่อถือและให้นักเรียนนับถือครู
  ค. สร้างประสิทธิภาพงานด้านปกครองนักเรียน
  ง. เสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน

เฉลย   ก. ทำโรงเรียนให้เป็นบ้าน
อธิบาย

กิจกรรมโฮมรูม เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้มีการฝึกปฏิบัติหรือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตัวและการวางแผนชีวิต เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะจัดในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้ โดยให้มีบรรยากาศเสมือนบ้าน ที่มีนักเรียนกับครูประจำชั้นเปรียบเสมือนบิดา มารดา ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันร่วมกันทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิด


7. ข้อใดเป็นการสอนระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน
   ก. การสวดมนต์วันสุดสัปดาห์

   ข. การจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
   ค. การเลือกตั้งประธานนักเรียนและหัวหน้าชั้น
   ง. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

เฉลย ค. การเลือกตั้งประธานนักเรียนและหัวหน้าชั้น
อธิบาย 

การเลือกตั้งประธานนักเรียนและหัวหน้าชั้น ถือเป็นการจำลองระบบการเลือกตั้งเล็กๆในโรงเรียนให้นักเรียนได้มีสิทธิเลือกตัวแทนของนักเรียนไปทำหน้าที่แทนทั้งประธานนักเรียนและหัวหน้าชั้นเรียนของตนนั่นเอง


8.ข้อที่ครูประจำชั้นต้องปฏิบัติเป็นประการแรก
  ก. เตรียมการสอน

  ข. เตรียมศึกษาข้อมูลของเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล
  ค. วางแผนจัดห้องโฮม-รูม  Home room
  ง. เตรียมจัดป้ายนิเทศประจำห้อง

เฉลย ข. เตรียมศึกษาข้อมูลของเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล
อธิบาย

สิ่งแรกที่ครูควรทำสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในที่ปรึกษาเป็นสิ่งแรก คือการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล


9.การเลือกสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ท่านควรจะเลือกสังเกตอย่างไร
   ก. พฤติกรรมที่น่าจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของเพื่อนห้องข้างเคียง

   ข. พฤติกรรมปกติทั่วไป
   ค. พฤติกรรมที่เกิดบ่อย ส่งผลต่อเพื่อนร่วมชั้น
   ง. นานๆครั้งสังเกตเมื่อผู้เรียนดื้อ

เฉลย ค. พฤติกรรมที่เกิดบ่อย ส่งผลต่อเพื่อนร่วมชั้น


10.การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไรมากที่สุด
    ก. ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เน้นการค้นคว้า

    ข. ทำให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง
    ค. ทำให้ได้เรียนรู้จากเพื่อนและครู
    ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย ข. ทำให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง- Advertisement -