ข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 เรื่องการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 2567
ข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 เรื่องการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 2567
- Advertisement -

ข้อสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปฝึกเพื่อเตรียมสอบรับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วยหรือแม้แต่สอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูในทุกปีของมหาวิทยาลัย

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 ตัวเลือก

1.ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า นวัตกรรม (Innovation ) เป็นปัจจัยที่สําคัญอันดับต้นๆสําหรับอัตราเติบโตและ การแข่งขันของเศรษฐกิจไทย เพราะจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทําให้เกิดทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชนในยุคที่มีการ แข่งขันสูง จนเกิดนโยบาย Thailand 4.0 ที่ทางรัฐบาลได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนา ประเทศจากประเทศที่แข่งขันด้วยความได้เปรียบเชิงความสมบูรณ์ ทางทรัพยากรบุคคล ธรรมชาติ ชีวภาพและวัฒนธรรมเพื่อไปสู่ประเทศที่แข่งขันด้วยความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่ในวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่า (Value added and value creation)

จากบทความดังกล่าว บทบาทการจัดการเรียนการสอนของครูควรมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อใด
1. การสอนให้แข่งขัน
2. การสร้างนวัตกรรม
3. การสอนให้คิดสร้างสรรค์
4. การสอนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
5. การสอนเพื่อให้สร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

เฉลยคำตอบ

ตอบ 5. การสอนเพื่อให้สร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์


2. ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า นวัตกรรม (Innovation ) เป็นปัจจัยที่สําคัญอันดับต้นๆสําหรับอัตรา เติบโตและ การแข่งขันของเศรษฐกิจไทย เพราะจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทําให้เกิดทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชนในยุคที่มีการ แข่งขันสูง จนเกิดนโยบาย Thailand 4.0 ที่ทางรัฐบาลได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนา ประเทศจากประเทศที่แข่งขันด้วยความได้เปรียบเชิงความสมบูรณ์ ทางทรัพยากรบุคคล ธรรมชาติ ชีวภาพและวัฒนธรรมเพื่อไปสู่ประเทศที่แข่งขันด้วยความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่ในวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่า (Value added and value creation)

จากบทความดังกล่าว นโยบายการศึกษาใดที่สอดคล้องกับ นโยบายการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0
1. เรียนฟรี
2. โรงเรียนสีขาว
3. ACTIVE LEARNING
4. STEM EDUCATION
5. โรงเรียนดีประจําตําบล

เฉลยคำตอบ

ตอบ 4. STEM EDUCATION


3. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ตอบสนองวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ด้าน social distancing ตามข้อใดส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการศึกษามากที่สุด
1. เทคโนโลยีการศึกษาทําให้การจัดการศึกษาตั้งบนรากฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2. เทคโนโลยีการศึกษาทําให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้กอย่างกว้างขวาง และได้พบสภาพจริงในชีวิตมากที่สุด
3. เทคโนโลยีการศึกษาช่วยให้การศึกษามีพลังมากขึ้นนําเทคโนโลยีด้านสื่อเป็นเครื่องมือ
4. เทคโนโลยีการศึกษาสามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน สามารถเรียนได้ตามความสามารถของตน
5. เทคโนโลยีการศึกษาทําให้การเรียนการสอน มีความหมายมากขึ้น ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่าง กว้างขวาง เรียนได้เร็วขึ้น

เฉลยคำตอบ

ตอบ 2. เทคโนโลยีการศึกษาทําให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้กอย่างกว้างขวาง และได้พบสภาพจริงในชีวิตมากที่สุด


4. ปัจจุบัน สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ สภาพอากาศ ฝุ่นละออง น้ําเน่าเสีย เป็นปัญหา สังคม ในทุกระดับ ครูจะจัดกระบวนเรียนรู้ หรือ กิจกรรม อย่างไร เพื่อให้เกิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงเรียน
2. จัดกิจกรรมรณรงค์งดการเผาขยะ
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะ
4. จัดโครงการมหกรรมการทําความสะอาดในชุมชน
5. จัดกิจกรรมรณรงค์ งดใช้ถุงพลาสติกในสถานศึกษา

เฉลยคำตอบ

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะ


5.ครูกิ่งแก้ว สร้างข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียน ด้วยการไม่ใช้โทรศัพท์ในระหว่างเรียน ยกเว้นเพื่อการเรียนรู้ในรายวิชา เรียน ครูกิ่งแก้ว ได้ปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคตอย่างไร
1. ใช้โทรศัพท์เพื่อฝึกฝนทักษะ
2. การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การเคารพและเชื่อฟังครู อาจารย์
4. ใช้โทรศัพท์เพื่อแสวงหาความรู้เท่านั้น
5. เคารพกฎ ข้อตกลงที่สังคมกําหนดร่วมกัน

เฉลยคำตอบ

ตอบ 5. เคารพกฎ ข้อตกลงที่สังคมกําหนดร่วมกัน


6.บทบาทของครูตามข้อใดสามารถปลูกฝังให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยในระยะยาวได้มากที่สุดในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
1. เผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยสู่ต่างชาติ
2.การจัดกิจกรรมมีความสําคัญในการปลูกฝังนักเรียนได้เช่นเดียวกันแต่มีน้ําหนักน้อยกว่าตัวเลือกที่ 5
3. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถช่วยปลูกฝังนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ตัวเลือกที่ 5 และมีขอบเขตด้านวัฒนธรรมน้อยกว่าตัวเลือกที่ 2 และ 4แต่ยังมีน้ําหนักน้อยกว่า
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมทําให้นักเรียนมีความตื่นตัว ฝึกฝนพัฒนาตนเองรายบุคคล รายกลุ่ม
5. การจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่นักเรียนศึกษาเล่าเรียน จึงมีผลต่อการ ปลูกฝังให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยในระยะยาวได้มากที่สุด

เฉลยคำตอบ

ตอบ 5. การจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่นักเรียนศึกษาเล่าเรียน จึงมีผลต่อการ ปลูกฝังให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยในระยะยาวได้มากที่สุด


7.เมื่อมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการศึกษา อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สุขภาพ การปฏิบัติของครูตามข้อใดเป็นการทําหน้าที่ที่ตอบสนองต่อนโยบายทางการศึกษาได้ดีที่สุด
1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความสําเร็จตามนโยบาย
2. ศึกษาทําความเข้าใจนโยบายทางการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย
4. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางพร้อมเพิ่มเติมเนื้อหา ปรับกลยุทธ์การการเรียนการสอนตามนโยบาย
5. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและออกแบบการปฏิบัติงานใหม่ให้ได้ผลลัพธ์ที่สร้างความสำเร็จตามนโยบาย

เฉลยคำตอบ

ตอบ 5. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและออกแบบการปฏิบัติงานใหม่ให้ได้ผลลัพธ์ที่สร้างความสำเร็จตามนโยบาย


8. จงอธิบายองค์ประกอบของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ชัดเจน
1. การตัดสินใจด้านการศึกษา
2. การร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา
3. การจัดการศึกษาให้กับประชากรกลุ่มที่ไม่อยู่ในกลุ่มของการศึกษาในระบบ
4. การศึกษาสร้างคุณภาพชีวิต โดยการนำผลการวิจัยมาตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษา
5. การดำเนินงานของการศึกษา โดยการพัฒนาให้สมาชิกในสังคมสามารถรู้หนังสือในระดับสูงหรือในระดับขั้นการมีปัญญาแก้ไขปัญหา

เฉลยคำตอบ

ตอบ 5. การดำเนินงานของการศึกษา โดยการพัฒนาให้สมาชิกในสังคมสามารถรู้หนังสือในระดับสูงหรือในระดับขั้นการมีปัญญาแก้ไขปัญหา


9. จงอธิบายองค์ประกอบของระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา (Support Systems) ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้ชัดเจน
1. ด้านมาตรฐานและการประเมินผล
2. สร้างครูต้นแบบสำหรับการเป็นตัวอย่างในการพัฒนาวิชาชีพครู
3. การพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครู และผู้บริหาร โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ
4. หลักสูตรและวิธีการสอน โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนสามารถจดจำเนื้อหาวิชาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
5. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ โดยการจัดบรรยากาศและบริบทในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะการเรียนรู้จากโครงงาน

เฉลยคำตอบ

ตอบ 5. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ โดยการจัดบรรยากาศและบริบทในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะการเรียนรู้จากโครงงาน


10. จากนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning ครูสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร
1. สอนโดยพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน
2. สอนโดยผ่านสถานการณ์จำลอง ซึ่งครูให้นักเรียนดูภาพยนตร์ในชั้นเรียน
3. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน โดยไม่ได้กำหนดคำถาม หรือสถานการณ์ให้
4. ครูนำนักเรียนทัศนศึกษาโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง
5. สอนให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผักสวนครัวใกล้โรงเรียนเพื่อนำมาจัดทำหนังสือรวบรวมข้อมูลผักในชุมชน

เฉลยคำตอบ

ตอบ 5. สอนให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผักสวนครัวใกล้โรงเรียนเพื่อนำมาจัดทำหนังสือรวบรวมข้อมูลผักในชุมชน


11. จงอธิบายองค์ประกอบของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ชัดเจนอย่างไร
1. สอนโดยพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน
2. สอนโดยผ่านสถานการณ์จำลอง ซึ่งครูให้นักเรียนดูภาพยนตร์ในชั้นเรียน
3. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน โดยไม่ได้กำหนดคำถาม หรือสถานการณ์ให้
4. ครูนำนักเรียนทัศนศึกษาโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง
5. สอนให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผักสวนครัวใกล้โรงเรียนเพื่อนำมาจัดทำหนังสือรวบรวมข้อมูลผักในชุมชน

เฉลยคำตอบ

ตอบ 5. สอนให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผักสวนครัวใกล้โรงเรียนเพื่อนำมาจัดทำหนังสือรวบรวมข้อมูลผักในชุมชน


12. จงอธิบายองค์ประกอบของระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา (Support Systems) ของการศึกษาใน ศตวรรษที่21 ให้ชัดเจน
1. ด้านมาตรฐานและการประเมินผล
2. สร้างครูต้นแบบสำหรับการเป็นตัวอย่างในการพัฒนาวิชาชีพครู
3. การพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครู และผู้บริหาร โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ
4. หลักสูตรและวิธีการสอน โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนสามารถจดจำเนื้อหาวิชาได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำ
5. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ โดยการจัดบรรยากาศและบริบทในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะการเรียนรู้จากโครงงาน

เฉลยคำตอบ

ตอบ 5. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ โดยการจัดบรรยากาศและบริบทในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะการเรียนรู้จากโครงงาน


13. จากนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning ครูสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร
  1. สอนโดยพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน
  2. สอนโดยผ่านสถานการณ์จำลอง ซึ่งครูให้นักเรียนดูภาพยนตร์ในชั้นเรียน
  3. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน โดยไม่ได้กำหนดคำถาม หรือสถานการณ์ให้
  4. ครูนำนักเรียนทัศนศึกษาโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง
  5. สอนให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผักสวนครัวใกล้โรงเรียน เพื่อนำมาจัดทำหนังสือรวบรวมข้อมูลผักในชุมชน

เฉลยคำตอบ

ตอบ 5. สอนให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผักสวนครัวใกล้โรงเรียน เพื่อนำมาจัดทำหนังสือรวบรวมข้อมูลผักในชุมชน


14. บทบาทของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาของสถานศึกษาควรมีลักษณะใด
   1. การนำมาใช้เพื่อการบริหาร เช่น การทำระบบฐานข้อมูลของนักเรียน
   2. การนำมาใช้ในการจัดตารางสอน
   3. การนำมาใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน
   4. การนำมาใช้ช่วยสอน เช่น การทำสื่อใบงาน ใบความรู้
   5. การนำมาช่วยสอน เช่น การทำบทเรียนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนนอกชั้นเรียน

เฉลยคำตอบ

ตอบ 5. การนำมาช่วยสอน เช่น การทำบทเรียนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนนอกชั้นเรียน


15. ข้อใดไม่ใช่ผลของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนายั่งยืน
   1. สังคมที่มีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
   2. สามารถใช้ทรัพยากรได้ตามความต้องการ
   3. สิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวิภาพ
   4. การอยู่ร่วมกันฉันท์มิตรและมีความสุขที่ยั่งยืน
   5. ความหลากหลายที่เป็นพหุวัฒนธรรมของประชากรโลก

เฉลยคำตอบ

ตอบ 2. สามารถใช้ทรัพยากรได้ตามความต้องการ


- Advertisement -