พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
- Advertisement -

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545 ที่ต้องสอบในครูผู้ช่วยเกณฑ์ใหม่ คำถามเหล่านี้น่าจะครอบคลุมประเด็นที่ต้องเจอในสนามจริงมากกว่า 90 % ในเรื่องนี้อย่างแน่นอนคุณสามารถศึกษาได้ในรูปแบบ วีดีโอผ่าน youtube หรือในรูปแบบบทความได้เลย

นิยามศัพท์เกี่ยวกับพรบ.การศึกษาภาคบังคับ ฉบับล่าสุด

1.การศึกษาภาคบังคับ หมายความว่า ?

  – การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

2. เด็ก หมายความว่า ?

  – เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก

  – เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 คือใคร ?

  ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การประกาศให้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ

1. หน่วยงานที่มีหน้าที่ประกาศรายละเอียด/การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับคือ ?

  – คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. สถานที่สำหรับปิดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าการศึกษาภาคบังคับคือ?

  – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  – สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  – สถานศึกษา

การส่งเด็กเข้าเรียน/การผ่อนผัน (การศึกษาภาคบังคับ)

หน่วยงานใดมีอำนาจ ผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้คือใครเมื่อผู้ปกครองร้องขอ

ตอบ สถานศึกษา

อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่(การศึกษาภาคบังคับ)

1. ในการตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใดๆช่วงไหน

  – ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น

2. หากพบว่ามีเด็กไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำอย่างไร

  – ให้ดำเนินการให้เด็กนั้นได้เข้าเรียนในสถานศึกษานั้น

  – สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ ให้รายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อดำเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่(การศึกษาภาคบังคับ)

1. ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างไร

  – พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง

2. ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับโทษอย่างไร

  – ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

3. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายใด

  – ประมวลกฎหมายอาญา

พรบการศึกษาภาคบังคับ ล่าสุด
พรบการศึกษาภาคบังคับ ล่าสุด

ผู้ปกครองกับการศึกษาภาคบังคับ

1. ผู้ไม่ใช่ผู้ปกครอง แต่มีเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วยต้องดำเนินการอย่างไร

  – แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  – แจ้งภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่ผู้ปกครองได้อาศัยอยู่ด้วยกับผู้นั้น

2. ผู้ไม่ใช่ผู้ปกครอง แต่มีเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วยไม่ปฏิบัติตามหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่มีโทษอย่างไร

  – ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

3. ผู้ปกครองที่ไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษามีโทษอย่างไร

  – ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

4. ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควรกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เรียนในสถานศึกษา 

  – ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

>>ช่องทางการติดตาม

1. FacebooK บ้านของครู MR.KRON

2. Youtube บ้านของครู MR.KRON

3. Website www.mrkron.com

4. กลุ่ม Facebook ตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย MR.KRON

- Advertisement -