การจัดการศึกษาของ อปท.
การจัดการศึกษาของ อปท.
- Advertisement -

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

  • มีสิทธิจัดการศึกษาใน ระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น

กระทรวงศึกษาธิการ

  • กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ อปท.
  • ประสานและส่งเสริม อปท. ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา
  • เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาของ อปท.

อย่าลืมกดติดตาม

เพิ่มเพื่อน

เพจ : บ้านของครูมีกลุ่มฟรีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย คลิกสมัครฟรี

2. กลุ่มสอบครูผู้ช่วยกทม. และ สพฐ.

- Advertisement -