การจัดอันดับ English Proficiency Index (EF) หนึ่งในตัววัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกระบุว่า ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทยปี 2562 อยู่อันดับ 74 จากประเทศที่เข้าร่วมทดสอบ 100 ประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ Very Low Proficiency เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้หากเทียบในแถบเอเชียก็อยู่ในอันดับที่ 17 จาก 25 ประเทศ และรั้งท้ายอันดับ 6 จาก 8 ประเทศอาเซียน ด้วยคะแนนเฉลี่ยเพียง 47.61 คะแนนเท่านั้น การจัดอันดับดังกล่าวสะท้อนปัญหาการขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารของคนทั่วโลก

ซึ่งเมื่อแรงงานขาดทักษะย่อมส่งผลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของไทยเช่นกัน ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นตัวแปรที่สำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานอีกด้วย

นอกจากนี้ผู้ที่มีทักษะด้านภาษาดีย่อมมีโอกาสในการได้งานกว่าผู้สมัครอื่นๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มนุษย์จะต้องมีการแข่งขัน กับเทคโนโลยีที่กำลังจะมาแทนที่และส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อการจ้างงาน

โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ไอแอลโอ กล่าวว่า  ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนาม จะมีการลดจำนวนคนงานถึง 54-56% ของจำนวนการจ้างงานที่มีอยู่เพื่อนำระบบการทำงานอัตโนมัติหรือเอไอ (A) มาใช้แทน

อย่างไรก็ตามในตลาดแรงงานยังคงต้องการคนที่มีทักษะด้านการสื่อภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการในการขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศ

นอกจากนี้จากการสำรวจเงินเดือนทั่วโลกประจำปีโดย โรเบิร์ต วอลเทอร์ส บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร ได้ระบุ ในปี 2559 บริษัทในประเทศไทยยินดีจ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้น 15-25% ให้กับบุคลากรที่มีทักษะการทำงานในโลกดิจิตอล และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  

โดยบุคคลากรที่มีทักษะเหล่านี้จะได้รับโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศึกษาดูงานต่างประเทศ การทำงานร่วมกับคู่ค้ารายใหญ่ ไปจนถึงโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งด้วย

เพิ่มเพื่อน