หน้าความสามารถทั่วไป

ห้อง

Breaking Newsสูตรคณิตสำหรับการสอบครูที่ควรทราบ20 จุดออกจริงข้อสอบ เรื่องการลาของข้าราชการครูการใช้คำ ชุดที่ 3การใช้คำ ชุดที่ 2การใช้คำ ชุดที่ 1วลีกับประโยค ชุดที่ 4

คำแนะนำเนื้อหา

 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • การวิเคราะห์เชิงนามธรรม
 • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

>>การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 1. ความเข้าใจ ความคิดรวบยอดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
 2. การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 3. การประเมินความเพียงพอของข้อมูล

   

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็น เรื่องที่ต้องใช้การคำนวณมาเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และเรื่องนี้จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมาทางสายคำนวณ เพราะในตำแหน่งครูผู้ช่วยจะต้องสอบในเรื่องนี้โดยใช้ข้อสอบเทียบเท่ากับการสอบ กพ. ตามเกณฑ์ใหม่ล่าสุด

หากผู้ที่ไม่เก่งเรื่องการคำนวณเชิงปริมาณ จะต้องฝึกฝนทำข้อสอบตามตัวอย่างให้มากที่สุด และลงมือฝึกทำมากกว่าผู้ที่จบสายคำนวณหลายเท่า 

บางปีในการสอบครูผู้ช่วยก็ใช่ว่า ข้อสอบจะง่ายจึงอย่าประมาทพลาดในหัวข้อนี้อาจทำให้ต้องรอสอบรอบใหม่เสียเวลาถึงปีหน้า ซึ่งไม่คุ้ม

ทางบ้านของครู จึงทราบปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี และได้ทำการสร้างเนื้อหาให้ท่านได้อ่านและฝึกทำเบื้องต้นและ อัพเดทให้ท่านได้อ่าน ฝึกทำอย่างเต็มที่ หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่าน 

>> การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม

 1. การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำข้อความหรือรูปภาพ
 2. การหาข้อสรุปอย่างสมเหตผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

>> การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

 1. การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 2. ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย
 3. การจับใจความสำคัญ
 4. การสรุปความ
 5. การตีความจากบทความ
 6. ข้อความหรือสถานการณ์ต่างๆ
 7. เรียงประโยค
 8. แต่งประโยค

บทความสั้น

เนื้อหาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

     การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักสื่อสาร โดยใช้ ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยการทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถ ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 

1.       CONVERSATION

2.      VOCABULARY

3.      STRUCTURE

4.       READING

>> เนื้อหาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี  

   – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   – พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม

   – ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

   – พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 

Last update

การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เนื้อหา/ข้อสอบ

การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม

อุปมาอุปไมย

การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

ข้อสอบการใช้คำ

ข้อสอบเรียง/จัดลำดับประโยค

ข้อสอบวลีกับประโยค