หนังสือสอบครูผู้ช่วย 2563

หนังสือสอบครู 2563

ภาค ก และ ข สรุปจุดเน้น และตีแตกข้อสอบ ฉบับสำหรับคนมีเวลาน้อย แก้ปัญหาผู้ที่สอบไม่ผ่าน

ฉบับนี้ช่วยให้คนสอบครู บรรจุมาแล้วหลายพันคน 

โปรโมชั่น 799 บาท จาก 1,100 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

ความรอบรู้

สังคมเศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ และอื่นๆ

กฎหมายการศึกษาทุกฉบับ

ครบทุกพระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจุดเน้นแบบลดการซับซ้อนของเนื้อหา และมีข้อสอบจริงให้ฝึกทำ

วิชาชีพครูและอุดมการณ์ครู

คุณธรรมจริยธรรมอุดมการณ์ครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

วิชาการศึกษา

ครบทุกเรื่องจุดเน้นในวิชาการศึกษา พร้อมข้อสอบ และชี้ประเด็นตัวอย่างข้อสอบจริงที่เคยออก

หนังสือสอบครูผู้ช่วย 2563

สรุปจุดเน้นครูผู้ช่วย

สพฐ. 2563 ประกอบด้วย สรุปเน้นเนื้อหา ภาค ก และ ข

หนังสือสอบครูผู้ช่วย 2563

ตีแตกข้อสอบครูผู้ช่วย

สพฐ. 2563 ประกอบด้วย ข้อสอบพร้อมเฉลย  ภาค ก และ ข

บ้านของครู1

บ้านของครู

สถาบันสร้างครูที่มีชื่อว่า 
“บ้านของครู MR.KRON”
เรามีเป้าหมายสร้างคนให้สอบติดครู และทำสำเร็จมาแล้วมากมาย เชื่อว่า หนังสือสองเล่มนี้จะทำให้ท่านทำฝันได้สำเร็จ

MR.KRON

ประเด็นจุดเน้นและข้อสอบ

1.วิชาความรอบรู้

  1) สรุปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
  2)  สรุปยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ และรัฐธรรมนูญ 60 และอื่นๆ
  3) สรุปวัฒธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
  4) สรุปนโยบายรัฐบาล และที่กี่ยวข้องกับการศึกษา

2. กฎหมายการศึกษา

 1) สรุปกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
  2) สรุปกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  3) สรุปกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็น
  4) สรุปกฎหมายระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5) สรุปกฎหมายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  6) สรุปกฎหมายคุ้มครองเด็ก
   7) สรุปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

3. วิชาชีพครูและอุดมการณ์ความเป็นครู

  1) คุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ครู
  2) มาตรฐานความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพ
  3) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  4) มาตรฐานการปฏิบัติตน(จรรยาบรรณของวิชาชีพ)​
วิชาการศึกษา
  1) สรุปหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ประเด็นที่
  2) สรุปหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3) สรุปจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  4) สรุปการบริหารจัดการชั้นเรียน
  5) สรุปการพัฒนาผู้เรียน
  6) สรุปการวิจัยทางการศึกษา
  7) สรุปสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  8) สรุปการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
  9) สรุปลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

ตัวอย่างจากคนที่เคยสั่งซื้อ

Previous
Next

สั่งซื้อตอนนี้ราคา 799 บาท

หลังจากนั้น เราจะปรับเป็นราคาเต็ม 1,100 บาท

error: สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา