สอศ.ร่วมกับ KOSEN ร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรพรีเมี่ยม

648
สอศ.ร่วมกับ KOSEN ร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรพรีเมี่ยม
สอศ.ร่วมกับ KOSEN ร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรพรีเมี่ยม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบัน KOSEN, Nagano College เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามรูปแบบของญี่ปุ่น

สถาบัน KOSEN, Nagano College คือ สถาบันที่เป็นฐานพัฒนาการเรียนการสอนที่โดดเด่นด้านการผลิตนวัตกร การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม)

นอกจากนี้ ยังจัดอบรมพัฒนาครู และนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อติดตามและจัดการเรียนการสอน การสอบ ให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในหลักสูตรตามความร่วมมือกับสถาบัน KOSEN ณ ประเทศไทย

ขอบคุณข่าวจาก สยามรัฐออนไลน์