โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สรุปการประชุมของ นโยบายของ สพฐ. เรื่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเกิดขึ้นตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยมี

>> วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้แนวคิด

“1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”

ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

>> สำหรับโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีจุดเน้น คือ

. – พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง

ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้านการจัดการศึกษาของประเทศ

. – สร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ

. – ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนโดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน งบประมาณ สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร จำแนกเป็น 3 ด้านสำคัญ คือ โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการศึกษา และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม

 ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ดังนี้

ด้านผู้บริหารสถานศึกษา จะได้รับการพัฒนา 5 เรื่อง คือ

1) ภาวะผู้นำ

2) ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ)

3) การบริหารสถานศึกษา

4) การบริหารแบบมีส่วนร่วม

5) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา จะได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม 8 เรื่อง คื

1) ครูครบชั้นเรียน ตรงสาขาวิชา มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง และครูมีทักษะวิชาชีพ

2) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้

3) การจัดการชั้นเรียน

4) ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย 2 ภาษาไทย/อังกฤษ)

5) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีศักยภาพในการแยกความสามารถของนักเรียนในชั้นได้เป็นรายบุคคล

6) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

7) การพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

8) ครูสามารถใช้เทคโนโลยี ICT ในการจัดการเรียนการสอน และการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

ด้านนักเรียน จะได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม 11 เรื่อง คือ

1) ความเป็นพลเมืองดี (Moral Quotient) ตามค่านิยม 12 ประการ

2) ทักษะชีวิต (ผ่านกระบวนการลูกเสือ)

3) พัฒนาการทางสติปัญญา (Intelligence Quotient)

4) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient)

5) ทัศนคติ (Attitude)

6) พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical)

7) จบการศึกษา – มีงานทำ สามารถประกอบอาชีพได้ (ได้รับการแนะแนวอย่างถูกต้องและรอบด้าน) 8) ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย 4 ภาษา 1.ไทย 2.อังกฤษ 3.จีน 4.ญี่ปุ่น/เกาหลี/ฝรั่งเศส)

9) เด็กเก่ง ICT

10) มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ

11) รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์

ที่มาข้อมูลจาก คณะทำงานศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ศรต.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

คลังข้อครูสอบออนไลน์
คลังข้อครูสอบออนไลน์
กลุ่มสรุปข่าวความรอบรู้
หนังสือเอกวิทยาศาสตร์
หนังสือเอกวิทยาศาสตร์