รมช.ศึกษาธิการ ชูนโยบายCoding For All คือทางรอดสู้ทุกวิกฤติ ตอบโจทย์ชีวิตคนไทยยุคดิจิทัล

“ครูกัลยา” เร่งเดินหน้านโยบาย Coding For All กระจายการเรียนรู้ไปสู่ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัย รับมือวิกฤตโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้ประชาชน

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งเดินหน้านโยบาย Coding For All กระจายการเรียนรู้ไปสู่ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัย รับมือวิกฤตโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับประชาชน พร้อมทั้งเพิ่มคุณภาพและความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์  หรือ Coding โดยเฉพาะนโยบาย Coding For All ที่ต้องการกระจายการเรียนรู้อย่างเป็นระบบไปสู่ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19

“กระทรวงศึกษาธิการต้องการเร่งกระจายการเรียนรู้ Coding ไม่เฉพาะแต่ครูและนักเรียนเท่านั้น แต่ต้องกระจายไปสู่ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัยให้ได้มากที่สุด เพราะ Coding จะเป็นภูมิคุ้มกันทางความคิดให้ประชาชนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องตกงาน ขาดรายได้ การเรียนรู้ Coding จะทำให้คิดอย่างเป็นระบบ วางแผน และลงมือทำ ซึ่งเราก็จะมี Coding สำหรับอาหาร Coding สำหรับการท่องเที่ยว อันนี้เราเรียกว่า Coding For All : All For Coding”ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการ Coding แห่งชาติขึ้น โดยได้เชิญตัวแทนของทุกกระทรวงร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อนำ Coding ไปให้แต่ละกระทรวงที่มีความแตกต่างกันทดสอบทำงานร่วมกับท้องถิ่น เพื่อให้คนที่อยากทำอาชีพต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ รวมถึงได้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมา เพื่อที่จะสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเรียน Coding นอกจากนี้ได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชน และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ในการให้ยืมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนที่ยังขาดโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเรียน

ทั้งนี้คุณหญิงกัลยา กล่าวย้ำว่า การเรียนรู้และเข้าใจหลักการคิดอย่างเป็นระบบด้วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำมาปรับใช้แก้ปัญหาให้เป็นทั้งในแง่การเรียน การทำงาน การทำธุรกิจ ถือเป็นการสร้างมูลค่า ยกระดับขีดความสามารถวิถีใหม่ ซึ่ง Codingจะเป็นการเพิ่มคุณภาพและความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมมอบโยบาย Coding For All คือทางรอดสู้ทุกวิกฤติ ตอบโจทย์ชีวิตคนไทยยุคดิจิทัล พร้อมเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระจายการเรียนรู้สู่ประชาชนทุกกลุ่ม พัฒนาหลักสูตร Coding สำหรับนักเรียน-นักเรียนพิเศษ-บุคคลทั่วไปในทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมานโยบายดังกล่าวได้ถูกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ปี นับว่าประสบความสำเร็จมีความคืบหน้าไปอย่างมาก มีคณะทำงานและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนในหลายภาคส่วนอย่างเป็นระบบแม้จะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม แต่ก็สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายที่ต้องการเร่งกระจายการเรียนรู้ Coding ไม่เฉพาะแต่ครูและนักเรียนเท่านั้น แต่ต้องกระจายไปสู่ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัยให้ได้มากที่สุด

“นโยบาย Coding เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ดิฉันเร่งผลักดันมาตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเชื่อว่า Coding คือ ทางรอดของทุกเรื่อง ทางรอดของทุกวิกฤติ หากเรามีความรู้เรื่อง Coding แล้วจะเผชิญหน้ากับกี่วิกฤติเราก็จะผ่านมันไปได้ เราจะสร้างองค์ความรู้และปลูกฝัง Coding ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน โดยใช้ภาคการศึกษานำ และใช้กลไกกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่อง” คุณหญิงกัลยา กล่าวและว่า ปัจจุบันคณะทำงานและคณะอนุกรรมการ Coding แห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียน Coding สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งในส่วนของตัวผู้สอนและผู้เรียนซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมครู และบุคลากรการศึกษาไปแล้วมากมาย มีการพัฒนาหลักสูตร Coding ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีการออกแบบการเรียน Unplugged Coding ฉบับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเพื่อเป็นคู่มือให้ครูผู้สอนสามรถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมี Coding กับการศึกษาพิเศษ เพราะการศึกษาไทย จะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสสามารถเรียนรู้ Coding ได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จะจัดการเรียนการสอน Coding สำหรับครูผู้สอน รวมถึงเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมไปถึง Coding สำหรับบุคคลทั่วไป ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจด้าน Coding และกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ทำงานเป็นขั้นตอน และแก้ไขปัญหาอย่างมีกระบวนการ ให้แก่ประชาชนทั่วไปในทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรกร โดยนำหลักการเรื่อง Coding มาปรับใช้ในการทำการเกษตร เป็นการปลูกความคิดให้กับเกษตรอย่างเป็นระบบ สร้างเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะ โดยการวางแผนการทำงานและปฏิบัติงาน เกิดเป็น Smart Farm สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้หลายเท่าตัว

“ในวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าภาคการเกษตรนับว่ามีความสำคัญยิ่ง แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน แต่ภาคเกษตรได้รับผลกระทบไม่มากเท่า กลับจะมีโอกาสเติบโต เมื่อแรงงานวัยหนุ่มสาวที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้บนสื่อออนไลน์ และมีทักษะด้านดิจิทัล ต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาทำอาชีพเกษตรกรเลี้ยงปากท้อง ซึ่งคนเหล่านี้หากได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ได้เรียนรู้ Coding กับการเกษตร คิดอย่างเป็นระบบ วางแผน และลงมือทำ จะแก้ปัญหาความยากจน สร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนให้กับคนไทยและเศรษฐกิจไทยได้อย่างแน่นอน” ดร.คุณหญิงกัลยา