นโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

สพฐ. ได้ออกแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้ เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตนำไปเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อคุณภาพการศึกษา

231
นโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
ของทาง สพฐ. ปี 2563

เพิ่มเพื่อน