ข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยครู วินัยข้าราชการครู
ข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยครู วินัยข้าราชการครู

เรื่องวินัยและการรักษาวินัยครู ยังมีการสอบในส่วนของกฎหมายการศึกษา ซึ่งอยู่ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการจัดสอบครูผู้ช่วยรอบ ทั่วไป ซึ่งข้อสอบเรื่องวินัยและการรักษาวินัยยังออกในสนามของครูสังกัด กทม.อีกด้วย และในการสอบครูผผู้ช่วยรอบกรณีพิเศษ ที่ยังใช้เกณฑ์การสอบแบบเดิมอยู่นั่นเอง เป็นเรื่องของวินัยข้าราชการครูโดยตรงครับ

ข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยครู ชุดที่ 1

จงเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

วินัยคืออะไร
โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกี่สถาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นวาคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายต่อ ทางราชการ จะต้องทำอยางไร
ข้อใดกล่าวผิดลักษณะวามผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
ข้อใดเป็น กรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง
ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง
ข้อใดเป็นโทษทางวินัยที่เบาที่สุด
ข้อใดไม่เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง
ความผิดทางวินัยในกรณีใดถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงทึ่สุด
วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ในภฎหมายใด
ตรวจคำตอบ

เป็นอย่างไรบ้าง ข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยครู ได้กันกี่คะแนน มาแจ้งกันได้ที่

พจ บ้านของครู MR.KRON เลย

จะได้พัฒนาให้เรื่อยๆจ้า

เพิ่มเพื่อน