ข่าวการศึกษา และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
ข่าวการศึกษา และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา

ข่าวการศึกษาประเด็น เรื่อง สกสค. แจ้งเตือนเพื่อนครูทั่วประเทศ ห่วงครูโดนหลอกสมัคร ช.พ.ค.-ช.พ.ส.


ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) แจ้งเตือนเพื่อนครูทั่วประเทศ

หลังพบมีการส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกช.พ.ค.-ช.พ.ส. โดยการสมัครสมาชิกดังกล่าวสำนักงาน สกสค.ไม่ได้มีส่วนรับรู้ด้วยและจะไม่ร่วมรับผิดชอบเรื่องนี้

จึงขอแจ้งให้ฟังข้อมูลข่าวสาร ช.พ.ค.-ช.พ.ส.จาก www.otep-cpks.go.th เท่านั้น

ข่าวการศึกษาประเด็น เรื่อง ปี 2562 มีโรงเรียนเอกชนได้ขอเลิกกิจการ 10 -15 แห่งแล้ว


นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า ในปี 2562 ได้มีโรงเรียนเอกชนขอเลิกกิจการ 10-15 แห่งแล้ว

ตอนนี้เตรียมจัดทำข้อมูลเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธการ ช่วยวางแผนแก้ปัญหาโรงเรียนเอกชน

ปัจุุบันนี้จำนวนผู้เรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาของเอกชนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนเด็กลดลง

โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอัตราการเกิดของประชากรน้อย ซึ่งระดับที่เห็นอย่างชัดเจนว่าจำนวนเด็กลดลง คือ อนุบาล 3 ปี เนื่องจากโรงเรียนเอกชนมีการจัดการศึกษาในส่วนนี้อยู่เดิมแล้ว

แต่รัฐบาลมีนโยบายต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ดำเนินการ อีกทั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็มีการขยายชั้นเรียน เพื่อมารองรับในส่วนนี้ด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง และขนาดเล็ก

ข่าวการศึกษาประเด็น เรื่อง 7 นโยบาย 9 มาตรการเข้มรับน้องในอุดมศึกษาของกระทรวงใหม่

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ลงนามในประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนด 7 นโยบาย ดังนี้

1.กิจกรรมต้องสร้างความอบอุ่น สร้างความประทับใจให้คำแนะนำการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง

2.สร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

3.ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด

4.ไม่กระทบต่อการเรียนการสอน

5.ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ดีงาม

6.ไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อความปลอดภัยและประหยัดของนิสิตนักศึกษาเป็นสำคัญ 

7.การจัดกิจกรรมต้องเปิดเผยได้